Meie kool

Hoolekogu


Hoolekogu liikmetele saab saata küsimusi ja murekirju kasutades järgmist aadressi hoolekogu@vanalinna.edu.ee

Hoolekogu ülesanded ja moodustamine (väljavõte Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest)

Hoolekogu tegutsemise kord

Kuressaare Vanalinna Kooli hoolekogu koosolekud

Protokollide ajalugu link

2023/24 õppeaastal

20.02.2024 päevakord:

 1. Ülevaade planeeritavatest õppemuudatustest õppeaastaks 2024/2025 – Anni Haandi ja Tõnu Erin
 2. Kooli renoveerimistööde ülevaade
 3. Hindamise süsteemi ülevaatamine ja korrastamine
 4. Õpilase motiveerimine kooli esindamisel väljaspool kooli
 5. Väärtuskasvatus KIVA, VEPA?
 6. Uute õpetajate leidmine

Protokoll 3

12.12.2023 päevakord:

 1. Toitlustus
 2. Konfidentsiaalsus hoolekogus
 3. Kaebuste lahendamise kord
 4. Hoolekogu protokollid kooli kodulehele
 5. Õpetajate töökoormus ja uute õpetajate vajadus
 6. Kunsti ja käsitöö tarvikud
 7. Arengukava

Protokoll 2

10.10.2023 päevakord:

 1. Hoolekogu uue juhatuse valimine
 2. Protokollija valimine
 3. Jooksvad küsimused, mured, rõõmud
 4. Info

Protokoll 1

---------------------------------------

2022/23 õppeaastal

29.08.2023 päevakord:

 1. Muusikaõpetaja
 2. Kolimine
 3. Huviringid
 4. Uus õppejuht
 5. Jooksvad küsimused

18.04.2023 päevakord:

 1. Ülevaade KVK välja kuulutatud vabade ametikohtade konkursist
 2. II trimestri kokkuvõte
 3. Sisehindamine ja arengukava
 4. Jooksvad küsimused
 5. Info

20.02.2023 päevakord:

 1. Kooliremont
 2. Koolijuubeli aasta

Jooksvad küsimused

29.11.2022 päevakord:

 1. Kooli ringkäik
 2. Arengukava
 3. Infovahetus:
  • Vanemate tagasiside küsitlus
  • Kodulehel olev info
  • Kooli ajaleht
  • Meediaspetsialist
  • Kes valiti uueks tehnoloogia õpetajaks
  • Luutsina laat
 4. Õpetajate ja õpilaste kriisiabi
 5. Õppekava muutmine
 6. Trimestri hinnete ülevaade, õppeedukuse analüüs.

08.11.2022 päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe, asetäitja ja protokollija valimine                        
 2.  Hoolekogu pädevus                                                                           
 3. Õppeaasta olulisemad kuupäevad                                                    
 4. Hoolekogu töökava koostamine 2022/23 õa                                   
 5. Saaremaa Vallavalitsuse esindaja etteaste                                       
 6. Jooksvad küsimused

---------------------------------------

2021/22 õppeaastal

28.09.2021 päevakord:

 1. Hoolekogu struktuur
 2. Kooli õppesuuna määramine
 3. Lähikontaktsete laste testimine koolis
 4. Kooli remont ja arengud
 5. Pikapäevarühm ja info liikumine
 6. Kooli huviringid
 7. Päästeameti kontroll

8.12.2021 päevakord:

 1. Hoolekogu 26.10.2021 kinnitatud koosseisu tutvustamine
 2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
 3. Prügikastide lisamine kooli ümbrusesse
 4. Huviringide kaardistamine koolis
 5. Laulukooride tegutsemine koolis
 6. Heakorra küsimus kooli ümbruse osas (lumi)
 7. Suusatunnid
 8. Klassiruumide temperatuur seoses ruumide õhutamisega
 9. Koolitoit
 10. Koolikiusamise olukordade lahendamine koolis
 11. Kooli renoveerimisprojekti arutelu
 12. Covid-19 testimine
 13. Jõulupidude korraldamine
 14. Maskide kandmine

22.03.2022 päevakord:

 1. Ülevaate eelmisel koosolekul kokku lepitud ja käsitletud teemade kohta: prügikastide lisamine piirkonda, huvihariduse kaardistamine, laulukoor;
 2. Kooli renoveerimisprojekti tutvustamine hoolekogule;
 3. Trimestri hinnete ülevaade, õppeedukuse analüüs. Mured/rõõmud;
 4. Kooli koduleht, kooli ajaleht;
 5. Vaba arutelu

10.06.2022 päevakord:

 1. Uue hoolekogu esimehe valimine.
 2. Mis saab kooli remondist, millal kuulutatakse välja hange?
 3. Ülevaade kooli arengukava täitmisest. Õppeaasta kokkuvõte läbi arengukavas püstitatud väärtuste.
 4. Parkla korrashoid ja hooldus.
 5. Infovahetus. Mis eesmärgiga viiakse läbi küsimustikke, nt kooli alguse kellaaja küsimustik?
 6. Kas koolil on plaanis kaasata meediaspetsialist (varem päevakorras olnud teema), kodulehe uuendamine, kooli ajaleht, infovahetus jne.
 7. Õpetajate ja õpilaste kriisiabi, probleemide lahendamine, kuidas kool sellega tegeleb?
 8. Kes valiti uueks tehnoloogia õpetajaks?
 9. Kuidas läks kevadkontsert?
 10. Õpikute väljastamine uueks õppeaastaks.

-------------------------------------

2020/21 õppeaastal

24.09.2020 päevakord:

 1. Hoolekogu struktuur ja uute liikmete valimine
 2. Kooli uued nõuded 2020. aastaks/ valla ja riigi poolsed suunised koolile seoses COVID-19 levikuga.
 3. Jooksvad teemad

1.12.2020 päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollimine. 
 2. Eriolukorrast tingitud erisused kooli õppekavas 2020/2021. õppeaastal.
 3. Eriolukorrast tingitud erisused kooli kodukorras 2020/2021. õppeaastal. 
 4. Eriolukorrast tingitud erisused päevakavas ja õppekorralduses distantsõppel 2020/2021.
 5. Kooli poolne kokkuvõte viimasest lastevanemate seas läbiviidud küsimustikust/uuringus.
 6. Kooli söök, kuidas on lastele tagatud hügieenireeglitele vastav koolitoit.
 7. Hoolekogu struktuuri muutmine/kinnitamine.
 8. Kokkulepped, kuidas info kooli, hoolekogu ja lastevanemate vahel liigub.
 9. Jooksvad teemad.

15.01.2021 veebikoosoleku päevakord:

 1. Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava heaks kiitminearutamine.
 2. Kuressaare Vanalinna Kooli põhimääruse heaks kiitminearutamine.

10.03.2021 päevakord:

 1. Esimeste klasside esindaja hoolekogu liikmeks.
 2. Kas hoolekogu protokollid (päevakord) võiks olla avalikult kooli veebilehel kättesaadavad?
 3. Läbi viidud rahuloluküsitlused/uuringud ja nende tagasiside.
 4. Kooli sisehindamise korra heaks kiitminearutamine.
 5. Milline on KVK seisukoht seoses meediast läbi käinud mõttega jätta õpilased klassi kordama. Distantsõppe mõju õpingutele. (Küsimus saadetud lapsevanemalt)
 6. Kas koolile on teada õpilaste tervis, siin peetakse silmas koroonasse nakatumist (Küsimus saadetud lapsevanemalt)
 7. Kas Vanalinna koolis mõnes klassis viidi läbi suusatunde, kui ei, miks? Teistes linnakoolides suusatunnid toimusid. (Küsimus lapsevanemalt)
 8. 5-9 klassi distantsõppel olevate laste toitlustamine, kas ja kuidas organiseeritud? (Küsimus lapsevanemalt)
 9. jooksvad teemad

-------------------------------------

2019/20 õppeaastal

26.09.2019 – Päevakord:

 1. Uue hoolekogu moodustamisest.
 2. Vanalinna kooli renoveerimisest.
 3. 3.a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Muudatused kooli õppekavas. 
 5. Jooksvad küsimused.

15.10.2019 – Päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollija valimine
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Uue hoolekogu aseesimehe valimine
 4. Koolimaja remondi edasilükkumine

17.12.2019 – Päevakord:

1. Kooli kodukorra muudatused
2. Aasta kokkuvõte kooli tegemistest
3. I trimestri õppetöö tulemused
4. Kooli eelarve
5. Kooli ja staadioni remondist
6. Jooksvad teemad

9.03.2020 päevakord:

 1. Õpetaja ametikoha täitmise konkurss (ajalugu, inglise keel).
 2. Kooli ja staadioni remont, asenduspind. U. Treiel, direktor
 3. Ülevaade Saaremaa hoolekogu juhtide koosolekust. K. Sagur
 4. Jooksvad teemad.

--------------------------------------------

2018/19 õppeaastal

06.09.2018 – Päevakord:

 1. Muudatused kooli kodukorras.
 2. Muudatused kooli õppekavas.
 3. a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Kooli puudutavad päevakorral olevad teemad valla haridus- ja noorsootööosakonnas.
 5. Hoolekogu liikmete arvu muutmine.
 6. Kooli 25. aastapäeva tähistamine.
 7. Jooksvad küsimused.

14.05.2019 – Päevakord:

 1. Perede tugi- ja kompetentsikeskus, A. Nursi
 2. Kooli asjad. Kooli renoveerimine. T.Erin
 3. Hoolekogu moodustamisest. T. Pikner
 4. Kuressaare koolide hoolekogude kohtumisest, T.Pikner, K.Sagur

-------------------------------------

2017/18 õppeaastal

13.09.2017 – Päevakord: Riigigümnaasiumi loomine Saaremaale

07.06.2018 – Päevakord:

 1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.
 2. Hoolekogu tööülesanded.
 3. Hoolekogu esimehe valimine.
 4. Vanalinna kooli põhimääruse läbi vaatamine, arvamuse avaldamine.
 5. Muudatused kooli õppekavas.
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord muudatused.
 7. Jooksvad küsimused.

---------------------------------------

2016/17 õppeaastal

13.06.2016 – Päevakord:

 1. Kokkuvõte õppeaastast.
 2. Jooksvad küsimused, ettepanekud ja head mõtted hoolekogu liikmete poolt.

27.03.2017 – Päevakord:

 1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi muutmine

Hoolekogu liikmetele saab saata küsimusi ja murekirju kasutades järgmist aadressi hoolekogu@vanalinna.edu.ee

Hoolekogu ülesanded ja moodustamine (väljavõte Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest)

Hoolekogu tegutsemise kord

Kuressaare Vanalinna Kooli hoolekogu koosolekud

Protokollide ajalugu link

2023/24 õppeaastal

20.02.2024 päevakord:

 1. Ülevaade planeeritavatest õppemuudatustest õppeaastaks 2024/2025 – Anni Haandi ja Tõnu Erin
 2. Kooli renoveerimistööde ülevaade
 3. Hindamise süsteemi ülevaatamine ja korrastamine
 4. Õpilase motiveerimine kooli esindamisel väljaspool kooli
 5. Väärtuskasvatus KIVA, VEPA?
 6. Uute õpetajate leidmine

Protokoll 3

12.12.2023 päevakord:

 1. Toitlustus
 2. Konfidentsiaalsus hoolekogus
 3. Kaebuste lahendamise kord
 4. Hoolekogu protokollid kooli kodulehele
 5. Õpetajate töökoormus ja uute õpetajate vajadus
 6. Kunsti ja käsitöö tarvikud
 7. Arengukava

Protokoll 2

10.10.2023 päevakord:

 1. Hoolekogu uue juhatuse valimine
 2. Protokollija valimine
 3. Jooksvad küsimused, mured, rõõmud
 4. Info

Protokoll 1

---------------------------------------

2022/23 õppeaastal

29.08.2023 päevakord:

 1. Muusikaõpetaja
 2. Kolimine
 3. Huviringid
 4. Uus õppejuht
 5. Jooksvad küsimused

18.04.2023 päevakord:

 1. Ülevaade KVK välja kuulutatud vabade ametikohtade konkursist
 2. II trimestri kokkuvõte
 3. Sisehindamine ja arengukava
 4. Jooksvad küsimused
 5. Info

20.02.2023 päevakord:

 1. Kooliremont
 2. Koolijuubeli aasta

Jooksvad küsimused

29.11.2022 päevakord:

 1. Kooli ringkäik
 2. Arengukava
 3. Infovahetus:
  • Vanemate tagasiside küsitlus
  • Kodulehel olev info
  • Kooli ajaleht
  • Meediaspetsialist
  • Kes valiti uueks tehnoloogia õpetajaks
  • Luutsina laat
 4. Õpetajate ja õpilaste kriisiabi
 5. Õppekava muutmine
 6. Trimestri hinnete ülevaade, õppeedukuse analüüs.

08.11.2022 päevakord:

 1. Hoolekogu esimehe, asetäitja ja protokollija valimine                        
 2.  Hoolekogu pädevus                                                                           
 3. Õppeaasta olulisemad kuupäevad                                                    
 4. Hoolekogu töökava koostamine 2022/23 õa                                   
 5. Saaremaa Vallavalitsuse esindaja etteaste                                       
 6. Jooksvad küsimused

---------------------------------------

2021/22 õppeaastal

28.09.2021 päevakord:

 1. Hoolekogu struktuur
 2. Kooli õppesuuna määramine
 3. Lähikontaktsete laste testimine koolis
 4. Kooli remont ja arengud
 5. Pikapäevarühm ja info liikumine
 6. Kooli huviringid
 7. Päästeameti kontroll

8.12.2021 päevakord:

 1. Hoolekogu 26.10.2021 kinnitatud koosseisu tutvustamine
 2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine
 3. Prügikastide lisamine kooli ümbrusesse
 4. Huviringide kaardistamine koolis
 5. Laulukooride tegutsemine koolis
 6. Heakorra küsimus kooli ümbruse osas (lumi)
 7. Suusatunnid
 8. Klassiruumide temperatuur seoses ruumide õhutamisega
 9. Koolitoit
 10. Koolikiusamise olukordade lahendamine koolis
 11. Kooli renoveerimisprojekti arutelu
 12. Covid-19 testimine
 13. Jõulupidude korraldamine
 14. Maskide kandmine

22.03.2022 päevakord:

 1. Ülevaate eelmisel koosolekul kokku lepitud ja käsitletud teemade kohta: prügikastide lisamine piirkonda, huvihariduse kaardistamine, laulukoor;
 2. Kooli renoveerimisprojekti tutvustamine hoolekogule;
 3. Trimestri hinnete ülevaade, õppeedukuse analüüs. Mured/rõõmud;
 4. Kooli koduleht, kooli ajaleht;
 5. Vaba arutelu

10.06.2022 päevakord:

 1. Uue hoolekogu esimehe valimine.
 2. Mis saab kooli remondist, millal kuulutatakse välja hange?
 3. Ülevaade kooli arengukava täitmisest. Õppeaasta kokkuvõte läbi arengukavas püstitatud väärtuste.
 4. Parkla korrashoid ja hooldus.
 5. Infovahetus. Mis eesmärgiga viiakse läbi küsimustikke, nt kooli alguse kellaaja küsimustik?
 6. Kas koolil on plaanis kaasata meediaspetsialist (varem päevakorras olnud teema), kodulehe uuendamine, kooli ajaleht, infovahetus jne.
 7. Õpetajate ja õpilaste kriisiabi, probleemide lahendamine, kuidas kool sellega tegeleb?
 8. Kes valiti uueks tehnoloogia õpetajaks?
 9. Kuidas läks kevadkontsert?
 10. Õpikute väljastamine uueks õppeaastaks.

-------------------------------------

2020/21 õppeaastal

24.09.2020 päevakord:

 1. Hoolekogu struktuur ja uute liikmete valimine
 2. Kooli uued nõuded 2020. aastaks/ valla ja riigi poolsed suunised koolile seoses COVID-19 levikuga.
 3. Jooksvad teemad

1.12.2020 päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollimine. 
 2. Eriolukorrast tingitud erisused kooli õppekavas 2020/2021. õppeaastal.
 3. Eriolukorrast tingitud erisused kooli kodukorras 2020/2021. õppeaastal. 
 4. Eriolukorrast tingitud erisused päevakavas ja õppekorralduses distantsõppel 2020/2021.
 5. Kooli poolne kokkuvõte viimasest lastevanemate seas läbiviidud küsimustikust/uuringus.
 6. Kooli söök, kuidas on lastele tagatud hügieenireeglitele vastav koolitoit.
 7. Hoolekogu struktuuri muutmine/kinnitamine.
 8. Kokkulepped, kuidas info kooli, hoolekogu ja lastevanemate vahel liigub.
 9. Jooksvad teemad.

15.01.2021 veebikoosoleku päevakord:

 1. Kuressaare Vanalinna Kooli arengukava heaks kiitminearutamine.
 2. Kuressaare Vanalinna Kooli põhimääruse heaks kiitminearutamine.

10.03.2021 päevakord:

 1. Esimeste klasside esindaja hoolekogu liikmeks.
 2. Kas hoolekogu protokollid (päevakord) võiks olla avalikult kooli veebilehel kättesaadavad?
 3. Läbi viidud rahuloluküsitlused/uuringud ja nende tagasiside.
 4. Kooli sisehindamise korra heaks kiitminearutamine.
 5. Milline on KVK seisukoht seoses meediast läbi käinud mõttega jätta õpilased klassi kordama. Distantsõppe mõju õpingutele. (Küsimus saadetud lapsevanemalt)
 6. Kas koolile on teada õpilaste tervis, siin peetakse silmas koroonasse nakatumist (Küsimus saadetud lapsevanemalt)
 7. Kas Vanalinna koolis mõnes klassis viidi läbi suusatunde, kui ei, miks? Teistes linnakoolides suusatunnid toimusid. (Küsimus lapsevanemalt)
 8. 5-9 klassi distantsõppel olevate laste toitlustamine, kas ja kuidas organiseeritud? (Küsimus lapsevanemalt)
 9. jooksvad teemad

-------------------------------------

2019/20 õppeaastal

26.09.2019 – Päevakord:

 1. Uue hoolekogu moodustamisest.
 2. Vanalinna kooli renoveerimisest.
 3. 3.a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Muudatused kooli õppekavas. 
 5. Jooksvad küsimused.

15.10.2019 – Päevakord:

 1. Hoolekogu koosolekute protokollija valimine
 2. Uue hoolekogu esimehe valimine
 3. Uue hoolekogu aseesimehe valimine
 4. Koolimaja remondi edasilükkumine

17.12.2019 – Päevakord:

1. Kooli kodukorra muudatused
2. Aasta kokkuvõte kooli tegemistest
3. I trimestri õppetöö tulemused
4. Kooli eelarve
5. Kooli ja staadioni remondist
6. Jooksvad teemad

9.03.2020 päevakord:

 1. Õpetaja ametikoha täitmise konkurss (ajalugu, inglise keel).
 2. Kooli ja staadioni remont, asenduspind. U. Treiel, direktor
 3. Ülevaade Saaremaa hoolekogu juhtide koosolekust. K. Sagur
 4. Jooksvad teemad.

--------------------------------------------

2018/19 õppeaastal

06.09.2018 – Päevakord:

 1. Muudatused kooli kodukorras.
 2. Muudatused kooli õppekavas.
 3. a klassi õpilaste arvu ülemise piirmäära suurendamine 24-lt 25-le..
 4. Kooli puudutavad päevakorral olevad teemad valla haridus- ja noorsootööosakonnas.
 5. Hoolekogu liikmete arvu muutmine.
 6. Kooli 25. aastapäeva tähistamine.
 7. Jooksvad küsimused.

14.05.2019 – Päevakord:

 1. Perede tugi- ja kompetentsikeskus, A. Nursi
 2. Kooli asjad. Kooli renoveerimine. T.Erin
 3. Hoolekogu moodustamisest. T. Pikner
 4. Kuressaare koolide hoolekogude kohtumisest, T.Pikner, K.Sagur

-------------------------------------

2017/18 õppeaastal

13.09.2017 – Päevakord: Riigigümnaasiumi loomine Saaremaale

07.06.2018 – Päevakord:

 1. Hoolekogu liikmete tutvustamine.
 2. Hoolekogu tööülesanded.
 3. Hoolekogu esimehe valimine.
 4. Vanalinna kooli põhimääruse läbi vaatamine, arvamuse avaldamine.
 5. Muudatused kooli õppekavas.
 6. Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord muudatused.
 7. Jooksvad küsimused.

---------------------------------------

2016/17 õppeaastal

13.06.2016 – Päevakord:

 1. Kokkuvõte õppeaastast.
 2. Jooksvad küsimused, ettepanekud ja head mõtted hoolekogu liikmete poolt.

27.03.2017 – Päevakord:

 1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi muutmine