Õppetöö

Päevakava 2022/2023


 • Kuressaare Vanalinna Kooli õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.

 • Tunni pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga.

 • Õppetunnid toimuvad järgmise ajalise plaani alusel.

  1. -4. klass   5. -9. klass
1. 8.20 - 09.05 1. 8.40 - 9.20
2. 09.20 - 10.05 2. 9.25 - 10.10
3. 10.15 - 11.00 3. 10.15 - 11.00
4.

11.00 - 11.55

Söögi- ja liikumistund

4. 11.10 - 11.55
5. 11.55 - 12.40 5.

11.55 - 12.40

Söögi- ja liikumistund

6. 12.50 - 13.35 6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30 7. 13.45 - 14.30
8.   8. 14.35 - 15.20
 • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt ainekavale. Õppekäigu või ekskursiooni ajaline kestvus sõltub sihtpunktist.

 • Koolivaheajad kinnitatakse igal õppeaastal kooli direktori käskkirjaga.

 • Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga lähtudes seadusandlusest.

 • Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

 • Söögivahetunnid on  kell  11.00 - 11.55 (1.-4. klassile) ja 11.55 - 12.40 (5.-9. klassile).

 • Õpiabirühmas käivad õpilased, kes vajavad üldarendavat abi. Tunnid  toimuvad ajaliselt  vastavalt õpiabirühma tunniplaanile

 • Õpilastel on võimalus osaleda konsultatsioonitundides. Konsultatsioonitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud plaanile.

 • Koduõppetunnid  toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud  plaanile.

 • Pikapäevarühma tööaeg on  12.50 –  14.30 ning toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale.

 • Tugispetsialistide vastuvõtud toimuvad osapooltega kokkulepitud ajal.

 • Koolimaja on avatud 7.30 - 17.30

 • Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele.

 • Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kui õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC

 • Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvalt tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 • Õppetunnid võib ära jätta, kui välisõhu temperatuur on:

 1. miinus 20 ºC ja madalam  1.- 6. klassis;
 2. miinus 25 ºC ja madalam  7.- 9. klassis.
 • Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse

 • Kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 • Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia välisõhutemperatuuril:

 1. 1.- 6. klassi õpilastele kuni miinus 10 ºC;
 2. 7.- 9. klassi õpilastele kuni miinus 15 ºC;
 3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
 • Õpilastele teatab muudatustest kooli päevakavas klassijuhataja.

 • Kuressaare Vanalinna Kooli õppe- ja kasvatuskorralduse põhivorm on õppetund.

 • Tunni pikkus on 45 minutit. Õppetund vaheldub vahetunniga.

 • Õppetunnid toimuvad järgmise ajalise plaani alusel.

 • Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna vastavalt ainekavale. Õppekäigu või ekskursiooni ajaline kestvus sõltub sihtpunktist.

 • Koolivaheajad kinnitatakse igal õppeaastal kooli direktori käskkirjaga.

 • Ühes õppenädalas on viis õppepäeva. Õpilaste nädalakoormus õppetundides määratakse kooli õppekavaga lähtudes seadusandlusest.

 • Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

 • Söögivahetunnid on  kell  11.00 - 11.55 (1.-4. klassile) ja 11.55 - 12.40 (5.-9. klassile).

 • Õpiabirühmas käivad õpilased, kes vajavad üldarendavat abi. Tunnid  toimuvad ajaliselt  vastavalt õpiabirühma tunniplaanile

 • Õpilastel on võimalus osaleda konsultatsioonitundides. Konsultatsioonitunnid toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud plaanile.

 • Koduõppetunnid  toimuvad vastavalt direktori poolt kinnitatud  plaanile.

 • Pikapäevarühma tööaeg on  12.50 –  14.30 ning toimub vastavalt direktori poolt kinnitatud päevakavale.

 • Tugispetsialistide vastuvõtud toimuvad osapooltega kokkulepitud ajal.

 • Koolimaja on avatud 7.30 - 17.30

 • Välis- ja siseõhu temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele.

 • Õppetunnid jäetakse ära õpperuumis, kui õhutemperatuur on vähem kui 19 ºC ja võimla õhutemperatuur on vähem kui 18 ºC

 • Õppetegevuse korraldamisel arvestatakse välisõhu temperatuuri ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuvalt tuule-külma indeksit ning organismile tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri.

 • Õppetunnid võib ära jätta, kui välisõhu temperatuur on:

 1. miinus 20 ºC ja madalam  1.- 6. klassis;
 2. miinus 25 ºC ja madalam  7.- 9. klassis.
 • Madalast välisõhu temperatuurist hoolimata kooli tulnud õpilastele korraldatakse

 • Kojusaatmise võimaluseni erinevaid tegevusi.

 • Kehalise kasvatuse tunde võib talvel õues läbi viia välisõhutemperatuuril:

 1. 1.- 6. klassi õpilastele kuni miinus 10 ºC;
 2. 7.- 9. klassi õpilastele kuni miinus 15 ºC;
 3. mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s
 • Õpilastele teatab muudatustest kooli päevakavas klassijuhataja.

  1. -4. klass   5. -9. klass
1. 8.20 - 09.05 1. 8.40 - 9.20
2. 09.20 - 10.05 2. 9.25 - 10.10
3. 10.15 - 11.00 3. 10.15 - 11.00
4.

11.00 - 11.55

Söögi- ja liikumistund

4. 11.10 - 11.55
5. 11.55 - 12.40 5.

11.55 - 12.40

Söögi- ja liikumistund

6. 12.50 - 13.35 6. 12.50 - 13.35
7. 13.45 - 14.30 7. 13.45 - 14.30
8.   8. 14.35 - 15.20