Meie kool

Tunnustused


 1. Kuressaare Vanalinna Kooli tunnustussüsteemi eesmärgiks on läbimõeldud tähelepanu osutamine kooli töötajatele, õpilastele, lastevanematele ja kooli toetajatele.
 2. Tunnustust võib avaldada kas suuliselt, kollektiivi ees esiletõstmisega või kindlaks määratud statuudiga vormis (käskkiri, tänukiri, rahaline preemia, mälestusese).
 3. Tunnustamise kord jõustub direktori käskkirjaga kinnitamise hetkest. Kooli tunnustusmeetmed töötajate tunnustamiseks
 4. Kuressaare Vanalinna Kooli töötajate tunnustussüsteemi eesmärgiks on läbimõeldud tähelepanu osutamine kohusetundliku ja tulemusliku töö eest.
 5. Töötajate tunnustamisel määratleb tunnustamissüsteem järgmised vormid:
 • Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine: 
  • maakondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest;
  • maakondliku või koolisisese ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest.
 • Töötaja esitamine Kuressaare linna, Saare Maavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi au- ja tänukirja saamiseks:
  • Kuressaare Vanalinna Kooli töötaja juubelisünnipäeva (50, 60 jne.) puhul;
  • Kuressaare Vanalinna Koolis pensionile jäämise puhul;
 • Rahalise preemia määramise alused:
  • maakondliku ürituse eduka läbiviimise eest;
  • vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest;
  • ülekoolilise ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest;
  • kooli mainet edendava tegevuse eest maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil;
  • silmapaistva tegevuse eest koolisiseste tasemetööde, konkursside, olümpiaadide, õppekäikude vms eest;
  • lapsevanemate ja õpilaste ettepanekute või vastavate rahulolu-uuringute alusel;
 • Mälestusese:
  • töötaja juubelisünnipäeva (60 jne.) puhul mälestusmedal;
  • töötaja tööjuubeli puhul, kes on töötanud Kuressaare Vanalinna Koolis 20, 30 jne. aastat;
  • antakse töötajale pensionile jäämise puhul.

6. Ettepanekuid töötaja tunnustamiseks võivad teha kõik huvipooled: õpilased, lapsevanemad, hoolekogu, koolipidaja, kooli töötajad

7. Töötaja tunnustamise otsustab kooli direktor. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks

8. Kuressaare Vanalinna Kooli õpilaste tunnustussüsteemi eesmärgiks on õpilaste saavutuste märkamine ja nende tunnustamine kohusetundliku, võimetekohase ja tulemusliku õppetöö eest ning osalemise eest huvitöös ja kooli arendustegevuses. Tunnustamisel peetakse oluliseks õpilaste panuse ja saavutuste märkamist ning õpimotivatsiooni suurendamist ja mitmekülgse arengu toetamist.

9. Õpilastele avaldatakse tunnustust järgnevalt:

10. Õpetaja suuline kiitus.

 • Õpetaja kirjalik kiitus e-koolis või õpilaspäevikus.
 • Õppenõukogu kiitus ja kooli autahvlile kandmine:
  • 1. – 4.kl. – *ainult viied *andekusained on neljad, ülejäänud hinded viied;
  • 5. – 6.kl. – keskmine hinne on kõrgem kui 4,5. Hinded on neljad ja viied. Käitumine on vähemalt hea.
  • 7. – 9.kl. - keskmine hinne on 4,5 või kõrgem. Hinded on neljad ja viied. Käitumine on vähemalt hea.
 • Õpilased, kes on esindanud oma kooli maakonnas või vabariigis 
 • Vabariiklikel olümpiaadidel osalemine.
 • Maakondlikud olümpiaadid, konkursid. Saavutatud tulemus jääb esimesse poolde.
 • Kooli olümpiaadide, võistluste, konkursside 1. - 3. kohta. Huvitöö
 • Maakonnas saavutatud 1. - 3. koht.
 • Koolis saavutatud esimene koht ning kooli meistrid spordis.
 • Esimese poolaasta kahe õppeveerandi tulemuste kokkuvõttes tunnustatakse meenega ainult väga hästi õppinud õpilasi.
 • Õppenõukogu otsusel Kuressaare Vanalinna Kooli kiituskiri „Väga hea õppimise eest”.
  • 1. – 8. klassi õpilasele, kui tema muusika, kunsti, tehnoloogiaõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “hea” ning kiituskirja saamise on antud ainete õpetajad heaks kiitnud. Ülejäänud õppeainete aastahinded on “väga head”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
  • 9. klassi õpilasele, kelle lõputunnistusele kantavate õppeainete hinded on „väga head“ ja lõpueksamihinne „hea“ või „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
  • 9. klassi õpilasele, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete hinded ja lõpueksamihinne on „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“ ning lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel.
 •  Õppenõukogu otsusel kiitusega põhikooli lõputunnistus põhikoolilõpetajale, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“.
 • Meene kiituskirja pälvinud õpilastele.
 • Mälestusmedal kooli kiituskirjaga ning kiitusega lõputunnistusel põhikooli lõpetajale.
 • Õppenõukogu otsusel kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”. 3 1.- 9. klassi õpilasele, kes on saavutanud väga häid tulemusi (maakonnas, vabariigis) ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne on “5”. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine ja käitumine vähemalt „rahuldav“.
 • Direktori tunnustus:
  • käskkirjaline kiitus tunnistusele kandmisega hea või väga hea õppeedukuse ja käitumise eest;
  • käskkirjaline kiitus tunnistusele kandmisega edukalt koolis maakonnas või vabariigis esindanud õpilastele;
  • õppeaasta lõpul vastuvõtt tublidele ja aktiivsetele 1. – 9. klassi õpilastele.
  • Võimalusel õppeekskursioon-preemiareis 5. – 9. klassi õpilastele õppetöö tulemuste põhjal. (korduvalt kantud kooli autahvlile, olümpiaadid).
 • Õigus esindada kooli maakonna ja vabariiklikel üritustel.
 • Õigus esitleda oma töid õpilastööde näitusel.
 • Kooli, maakonna ja vabariiklikel üritustel (olümpiaadid, võistlused, konkursid jne.) edukalt osalenute autasustamine diplomi, tänukirja või meenega. Kooli tunnustusmeetmed lastevanemate ja kooli toetajate tunnustamiseks

10. Kuressaare Vanalinna Kooli lastevanemate ja kooli toetajate tunnustussüsteemi eesmärgiks on tänu avaldamine tublidele lapsevanematele ja toetuse ning abi andnud kooli toetajatele.
11. Tänukiri lastevanematele:

 • Lapse väga hea õppimise eest:
 • õppeaasta lõpus ülemineku klasside lõpuaktusel;
 • põhikooli lõpuaktusel.

12. Tänukiri kooli toetajatele:

 • isikule, ettevõttele või ühendusele koolile osutatud abi ja toetuse eest.

 

KINNITATUD Kuressaare Vanalinna Kooli direktori 30. 09.15 käskkirjaga 1.1-1/5

 1. Kuressaare Vanalinna Kooli tunnustussüsteemi eesmärgiks on läbimõeldud tähelepanu osutamine kooli töötajatele, õpilastele, lastevanematele ja kooli toetajatele.
 2. Tunnustust võib avaldada kas suuliselt, kollektiivi ees esiletõstmisega või kindlaks määratud statuudiga vormis (käskkiri, tänukiri, rahaline preemia, mälestusese).
 3. Tunnustamise kord jõustub direktori käskkirjaga kinnitamise hetkest. Kooli tunnustusmeetmed töötajate tunnustamiseks
 4. Kuressaare Vanalinna Kooli töötajate tunnustussüsteemi eesmärgiks on läbimõeldud tähelepanu osutamine kohusetundliku ja tulemusliku töö eest.
 5. Töötajate tunnustamisel määratleb tunnustamissüsteem järgmised vormid:
 • Direktori käskkirjaga kiituse avaldamine: 
  • maakondlikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest;
  • maakondliku või koolisisese ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest.
 • Töötaja esitamine Kuressaare linna, Saare Maavalitsuse või Haridus- ja Teadusministeeriumi au- ja tänukirja saamiseks:
  • Kuressaare Vanalinna Kooli töötaja juubelisünnipäeva (50, 60 jne.) puhul;
  • Kuressaare Vanalinna Koolis pensionile jäämise puhul;
 • Rahalise preemia määramise alused:
  • maakondliku ürituse eduka läbiviimise eest;
  • vabariiklikul olümpiaadil, spordivõistlusel või konkursil edukalt esinenud õpilase juhendamise eest;
  • ülekoolilise ürituse organiseerimise ja läbiviimise eest;
  • kooli mainet edendava tegevuse eest maakondlikul, vabariiklikul või rahvusvahelisel tasandil;
  • silmapaistva tegevuse eest koolisiseste tasemetööde, konkursside, olümpiaadide, õppekäikude vms eest;
  • lapsevanemate ja õpilaste ettepanekute või vastavate rahulolu-uuringute alusel;
 • Mälestusese:
  • töötaja juubelisünnipäeva (60 jne.) puhul mälestusmedal;
  • töötaja tööjuubeli puhul, kes on töötanud Kuressaare Vanalinna Koolis 20, 30 jne. aastat;
  • antakse töötajale pensionile jäämise puhul.

6. Ettepanekuid töötaja tunnustamiseks võivad teha kõik huvipooled: õpilased, lapsevanemad, hoolekogu, koolipidaja, kooli töötajad

7. Töötaja tunnustamise otsustab kooli direktor. Kooli tunnustusmeetmed õpilaste tunnustamiseks

8. Kuressaare Vanalinna Kooli õpilaste tunnustussüsteemi eesmärgiks on õpilaste saavutuste märkamine ja nende tunnustamine kohusetundliku, võimetekohase ja tulemusliku õppetöö eest ning osalemise eest huvitöös ja kooli arendustegevuses. Tunnustamisel peetakse oluliseks õpilaste panuse ja saavutuste märkamist ning õpimotivatsiooni suurendamist ja mitmekülgse arengu toetamist.

9. Õpilastele avaldatakse tunnustust järgnevalt:

10. Õpetaja suuline kiitus.

 • Õpetaja kirjalik kiitus e-koolis või õpilaspäevikus.
 • Õppenõukogu kiitus ja kooli autahvlile kandmine:
  • 1. – 4.kl. – *ainult viied *andekusained on neljad, ülejäänud hinded viied;
  • 5. – 6.kl. – keskmine hinne on kõrgem kui 4,5. Hinded on neljad ja viied. Käitumine on vähemalt hea.
  • 7. – 9.kl. - keskmine hinne on 4,5 või kõrgem. Hinded on neljad ja viied. Käitumine on vähemalt hea.
 • Õpilased, kes on esindanud oma kooli maakonnas või vabariigis 
 • Vabariiklikel olümpiaadidel osalemine.
 • Maakondlikud olümpiaadid, konkursid. Saavutatud tulemus jääb esimesse poolde.
 • Kooli olümpiaadide, võistluste, konkursside 1. - 3. kohta. Huvitöö
 • Maakonnas saavutatud 1. - 3. koht.
 • Koolis saavutatud esimene koht ning kooli meistrid spordis.
 • Esimese poolaasta kahe õppeveerandi tulemuste kokkuvõttes tunnustatakse meenega ainult väga hästi õppinud õpilasi.
 • Õppenõukogu otsusel Kuressaare Vanalinna Kooli kiituskiri „Väga hea õppimise eest”.
  • 1. – 8. klassi õpilasele, kui tema muusika, kunsti, tehnoloogiaõpetuse ning kehalise kasvatuse aastahinne on vähemalt “hea” ning kiituskirja saamise on antud ainete õpetajad heaks kiitnud. Ülejäänud õppeainete aastahinded on “väga head”, käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
  • 9. klassi õpilasele, kelle lõputunnistusele kantavate õppeainete hinded on „väga head“ ja lõpueksamihinne „hea“ või „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“.
  • 9. klassi õpilasele, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete hinded ja lõpueksamihinne on „väga hea“ ning käitumine „eeskujulik“ või „hea“ ning lõpetab põhikooli kiitusega lõputunnistusel.
 •  Õppenõukogu otsusel kiitusega põhikooli lõputunnistus põhikoolilõpetajale, kellel kõigi lõputunnistusele kantavate õppeainete viimane aastahinne ja lõpueksamihinne on „väga hea“.
 • Meene kiituskirja pälvinud õpilastele.
 • Mälestusmedal kooli kiituskirjaga ning kiitusega lõputunnistusel põhikooli lõpetajale.
 • Õppenõukogu otsusel kiituskiri “Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes”. 3 1.- 9. klassi õpilasele, kes on saavutanud väga häid tulemusi (maakonnas, vabariigis) ühes või mitmes õppeaines. Nende õppeainete aastahinne on “5”. Ülejäänud õppeainetes edasijõudmine ja käitumine vähemalt „rahuldav“.
 • Direktori tunnustus:
  • käskkirjaline kiitus tunnistusele kandmisega hea või väga hea õppeedukuse ja käitumise eest;
  • käskkirjaline kiitus tunnistusele kandmisega edukalt koolis maakonnas või vabariigis esindanud õpilastele;
  • õppeaasta lõpul vastuvõtt tublidele ja aktiivsetele 1. – 9. klassi õpilastele.
  • Võimalusel õppeekskursioon-preemiareis 5. – 9. klassi õpilastele õppetöö tulemuste põhjal. (korduvalt kantud kooli autahvlile, olümpiaadid).
 • Õigus esindada kooli maakonna ja vabariiklikel üritustel.
 • Õigus esitleda oma töid õpilastööde näitusel.
 • Kooli, maakonna ja vabariiklikel üritustel (olümpiaadid, võistlused, konkursid jne.) edukalt osalenute autasustamine diplomi, tänukirja või meenega. Kooli tunnustusmeetmed lastevanemate ja kooli toetajate tunnustamiseks

10. Kuressaare Vanalinna Kooli lastevanemate ja kooli toetajate tunnustussüsteemi eesmärgiks on tänu avaldamine tublidele lapsevanematele ja toetuse ning abi andnud kooli toetajatele.
11. Tänukiri lastevanematele:

 • Lapse väga hea õppimise eest:
 • õppeaasta lõpus ülemineku klasside lõpuaktusel;
 • põhikooli lõpuaktusel.

12. Tänukiri kooli toetajatele:

 • isikule, ettevõttele või ühendusele koolile osutatud abi ja toetuse eest.

 

KINNITATUD Kuressaare Vanalinna Kooli direktori 30. 09.15 käskkirjaga 1.1-1/5