Järeltööde sooritamine


 • Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud välja panemata või ei rahulda muu hindeline tulemus õpilast, antakse talle võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks trimestri jooksul. Õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal.
 • Järelvastamise või järeltööde sooritamise korra esitab õpetaja õppeaasta alguses.
 • 2. – 3. kooliastme õpilastel on kohustus täita kõik arvestuslikult hinnatavad õppeülesanded.
 • Kui õpilane puudub arvestusliku töö ajal,  siis tegemata töö sooritab ta õpetajaga kokkulepitud ajal pärast kooli naasmist.
 • Kui järeltöö sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel võimalus seda uuesti sooritada õpetajaga kokkulepitud ajal.
 • Kui õpilane on arvestusliku töö ajal klassis, kuid jätab selle teadlikult täitmata on töö hinne “nõrk” ning see tuleb järele vastata.
 • Järele vastatud töö puhul tuleb arvestab õpetaja trimestrihinde väljapanekul viimase tulemusega.
 • Juhul, kui trimestri hinnet ei saa välja panna õpilase puudumiste tõttu, on tal võimalik järele vastata õppeperioodi lõpuni.
 • Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on hinnatud hindega „puudulik“ või „nõrk“ või on hinne jäänud välja panemata või ei rahulda muu hindeline tulemus õpilast, antakse talle võimalus järelevastamiseks või järeltöö sooritamiseks trimestri jooksul. Õpetajaga kokkuleppel ka muul ajal.
 • Järelvastamise või järeltööde sooritamise korra esitab õpetaja õppeaasta alguses.
 • 2. – 3. kooliastme õpilastel on kohustus täita kõik arvestuslikult hinnatavad õppeülesanded.
 • Kui õpilane puudub arvestusliku töö ajal,  siis tegemata töö sooritab ta õpetajaga kokkulepitud ajal pärast kooli naasmist.
 • Kui järeltöö sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel võimalus seda uuesti sooritada õpetajaga kokkulepitud ajal.
 • Kui õpilane on arvestusliku töö ajal klassis, kuid jätab selle teadlikult täitmata on töö hinne “nõrk” ning see tuleb järele vastata.
 • Järele vastatud töö puhul tuleb arvestab õpetaja trimestrihinde väljapanekul viimase tulemusega.
 • Juhul, kui trimestri hinnet ei saa välja panna õpilase puudumiste tõttu, on tal võimalik järele vastata õppeperioodi lõpuni.