Teadmiste ja oskuste hindamine


 

1.    Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi hinnatakse numbriliste tulemustega viie palli süsteemis.

2.   Hindamisel viiepallisüsteemis:

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;
3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus;
4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;
5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

3.  Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et õpilane hinnatakse

  • hindega „5” kui ta on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „4” 75–89%, maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „3” 50–74%, maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „2” 20–49% maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „1” 0–19%. maksimaalsest võimalikust punktide arvust

4.  Esitamata või vastamata  töö märgitakse vajadusel numbriga „0“.

5.  Õpetajal on õigus tööspetsiifikast lähtuvalt kasutada ka sõnalist hinnangut „arvestatud“ (A) või „mittearvestatud“ (MA).

 

1.    Ainealaste teadmiste ja oskuste hindamise tulemusi hinnatakse numbriliste tulemustega viie palli süsteemis.

2.   Hindamisel viiepallisüsteemis:

1) hindega „5” ehk „väga hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele täiel määral ja ületavad neid;
2) hindega „4” ehk „hea” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused vastavad üldiselt õpilase õppe aluseks olevatele taotletavatele õpitulemustele;
3) hindega „3” ehk „rahuldav” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused võimaldavad õpilasel edasi õppida või kooli lõpetada ilma, et tal tekiks olulisi raskusi hakkamasaamisel edasisel õppimisel või edasises elus;
4) hindega „2” ehk „puudulik” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui õpilase areng nende õpitulemuste osas on toimunud, aga ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus;
5) hindega „1” ehk „nõrk” hinnatakse vaadeldava perioodi või vaadeldava temaatika õpitulemuste saavutatust, kui saavutatud õpitulemused ei võimalda oluliste raskusteta hakkamasaamist edasisel õppimisel või edasises elus ning kui õpilase areng nende õpitulemuste osas puudub.

3.  Viie palli süsteemis hinnatavate kirjalike tööde koostamisel ja hindamisel lähtutakse põhimõttest, et kui kasutatakse punktiarvestust ja õpetaja ei ole andnud teada teisiti, koostatakse tööd nii, et õpilane hinnatakse

  • hindega „5” kui ta on saavutanud 90–100% maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „4” 75–89%, maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „3” 50–74%, maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „2” 20–49% maksimaalsest võimalikust punktide arvust
  • hindega „1” 0–19%. maksimaalsest võimalikust punktide arvust

4.  Esitamata või vastamata  töö märgitakse vajadusel numbriga „0“.

5.  Õpetajal on õigus tööspetsiifikast lähtuvalt kasutada ka sõnalist hinnangut „arvestatud“ (A) või „mittearvestatud“ (MA).