Teadmiste ja oskuste hindamise korraldus


 • Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.
 • Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.
 • Trimestri või kursuse algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.
 • Trimestri õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega ja fikseeritakse Stuudiumis.
 • Kooli hindelised tasemetööd toimuvad 1. klassis funktsionaalses lugemisoskuses, 2., 4., 5. klassis eesti keeles ja matemaatikas.
 • Üleriigilised tasemetööd toimuvad haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud klassides ja õppeainetes õpilaste teadmiste ja oskuste kohta abistava tagasiside saamiseks.
 • Üleminekuarvestus toimub 7. klassis bioloogias ja 8. klassis eesti keeles ja matemaatikas. Tulemust arvestatakse aastahinde väljapanemisel.
 • Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või maha kirjutamine õpilase poolt,   võib vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega «nõrk».
 • Õpilase ainealaseid teadmisi ja oskusi võrreldakse õpilase õppe aluseks olevas ainekavas toodud oodatavate õpitulemustega ja tema õppele püstitatud eesmärkidega. Ainealaseid teadmisi ja oskusi võib hinnata nii õppe käigus kui ka õppeteema lõppedes.
 • Õpilase teadmisi ja oskusi hindab vastava õppeaine õpetaja õpilase suuliste vastuste (esituste), kirjalike ja praktiliste tööde ning praktiliste tegevuste alusel, arvestades õpilase teadmiste ja oskuste vastavust õppekavas esitatud nõuetele.
 • Trimestri või kursuse algul teeb vastava õppeaine õpetaja õpilastele teatavaks õppeaine nõutavad teadmised ja oskused, nende hindamise aja ja vormi.
 • Trimestri õpitulemuste omandamist kontrollivate kirjalike tööde (kontrolltööde) aeg kavandatakse kooskõlastatult teiste õppeainete õpetajatega ja fikseeritakse Stuudiumis.
 • Kooli hindelised tasemetööd toimuvad 1. klassis funktsionaalses lugemisoskuses, 2., 4., 5. klassis eesti keeles ja matemaatikas.
 • Üleriigilised tasemetööd toimuvad haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud klassides ja õppeainetes õpilaste teadmiste ja oskuste kohta abistava tagasiside saamiseks.
 • Üleminekuarvestus toimub 7. klassis bioloogias ja 8. klassis eesti keeles ja matemaatikas. Tulemust arvestatakse aastahinde väljapanemisel.
 • Kui hindamisel tuvastatakse kõrvalise abi kasutamine või maha kirjutamine õpilase poolt,   võib vastavat suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust hinnata hindega «nõrk».